Route naar een implementatieplan voor ‘de stad als rijke leeromgeving’ in Amsterdam

DossierCDKM.OP.06.002
StatusLopend
Startdatum1 november 2021
Einddatum1 oktober 2022
RegelingCDKM Opschaling

De regeling City Deal Kennis Maken stelt financiering beschikbaar om op instellingsniveau een implementatieplan (inclusief financieringsmodel) te ontwikkelen voor een instellingsbrede aanpak voor grootschalige en duurzame verbinding met maatschappelijke opgaven van steden en het verankeren van die aanpak in het curriculum. Deze financiering kan de VU ondersteunen in het realiseren van haar missie. Het betrekken van studenten en onderzoekers bij het adresseren van maatschappelijke opgaven vormt een centraal thema in de VU Strategie 2020-2025. Met het project A Broader Mind geeft de VU concreet invulling aan deze instellingsbrede ambitie, onder meer via Community service learning (CSL). In samenwerking met eerdere CDKM financiering zijn pilots uitgevoerd met CSL. Deze pilots, waarin we als VU en HvA samenwerkten, hebben laten zien dat studenten samen kunnen werken aan het adresseren van complexe maatschappelijke vraagstukken uit de stad. De resultaten van studentenonderzoek de studenten onderzoeken zijn breder gedeeld via het platform ‘openresearch.amsterdam’ (https://openresearch.amsterdam/). De pilots hebben echter ook laten zien dat opschaling complex zal zijn en dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn. In dit projectvoorstel beschrijven we hoe we komen tot een implementatieplan. Door focusgroepen met medewerkers van de verschillende consortiumpartners te houden leren we van elkaar en verkrijgen we inzicht krijgen in de verschillen, belangen, cultuur, systemen, ambities en bestaande infrastructuren van alle consortiumpartners. Naast deze externe inventarisatie houden we ook meetings met medewerkers binnen de VU en met studenten, met als doel gezamenlijk een interne structuur voor grootschalige opschaling te ontwikkelen (ook financieel). Vervolgens gaan we in creatieve ontwerpsessies met gemende groepen van medewerkers van alle consortiumpartners een concept implementatieplan co-creëren waarbij de input van de focusgroepen wordt meegenomen. De uiteindelijke input wordt met de klankbordgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van alle consortiumpartners) samengevoegd en besproken om te komen tot een implementatieplan inclusief financieringsmodel.

Contactinformatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Marjolein Zweekhorst, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project