Samen werken aan gedrag voor zij-instromers

DossierHBOPD.2018.05.070
StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024
RegelingHbo-postdoc
Thema's
  • Onderwijs
  • 2: Onderwijs en talentontwikkeling

In het primair onderwijs is momenteel sprake van een groeiend lerarentekort, ondanks de toename in aanmeldingen voor de pabo en de aantallen zij-instromers in het beroep van leraar basisonderwijs. Vroegtijdige uitval van startende leraren, zoals zij-instromers, voert de druk van het lerarentekort op. Belangrijke redenen voor deze uitval zijn problemen in de omgang met klassenmanagement- en gedragsvraagstukken. In hun opleiding ervaren zij-instromers dat er onvoldoende aandacht is voor hun specifieke ondersteuningsbehoeften als volwassen ‘leerders’ met eerder verworven competenties. Gerichte begeleiding is nodig om vroegtijdige uitval in het beroep een halt toe te roepen.
Het doel van dit onderzoek is het in collaboratieve teams van lerarenopleiders ontwerpen van een curriculum inclusief lesgeven dat aansluit bij de specifieke ondersteuningsbehoeften van zij-instromers in de omgang met klassenmanagement- en gedragsvraagstukken. Het beoogde onderzoek sluit aan bij het onderzoek van het lectoraat ‘Betekenisvolle en Inclusieve Leeromgevingen’ om (aanstaande) leraren en lerarenopleiders voor te bereiden op en te professionaliseren in respectievelijk inclusief lesgeven en opleiden. Op basis van een systematische literatuurreview en semi-gestructureerde interviews met zij-instromers en opleiders worden initiële ontwerprichtlijnen geformuleerd, aan de hand waarvan opleidingsontwikkelteams van lerarenopleiders een ontwerp voor een onderwijseenheid voor zij-instromers ontwikkelen. De ontwikkelde eenheid wordt uitgevoerd bij vier groepen zij-instromers, op basis van evaluaties bijgesteld en opnieuw uitgevoerd. Na afloop worden alle betrokken zij-instromers en opleiders geïnterviewd over hun ervaringen. Tot slot formuleren de opleidingsontwikkelteams richtlijnen voor onderwijs aan zij-instromers op het vlak van gedrags- en klassenmanagement. Resultaten van dit onderzoeksproject worden gebruikt om het opleidingsaanbod voor zij-instromers te verbeteren.

Contactinformatie

Windesheim

Monique Nelen, contactpersoon