SCOUT (Sensoric data Catching Of highly Useful Terabytes) PRECISION FARMING IN DE TUINBOUWKAS

DossierRAAK.MKB05.014
StatusAfgerond
Startdatum1 maart 2017
Einddatum9 november 2020
RegelingRAAK-mkb
Thema's
  • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)
  • Agri & Food
  • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening

Foodsecurity, duurzaam gebruik van grondstoffen en water zijn items die zijn terug te vinden in de Grand Challenges in de EU-onderzoekagenda Horizon2020. In de tuinbouw vindt dit zijn plaats door steeds meer op microniveau teelt, groei en oogst te beïnvloeden. De Nederlandse tuinbouw loopt hiermee wereldwijd voorop en de kennis en kunde is een belangrijk exportproduct. Bedrijven hebben niettemin te weinig controle over de gewascondities in de tuinbouwkas met negatieve gevolgen voor de oogstopbrengst en overmatig gebruik van grondstoffen. Het teelt- en oogstproces in een tuinbouwkas kan aanzienlijk worden verbeterd door tot op microniveau een betrouwbaar en integraal beeld te verkrijgen van de verdeling van kritische gewasparameters binnen de kas. Via slimme monitoring kunnen eveneens concentraties van ziektekiemen gedetecteerd worden en 3D-beelden worden gemaakt van het gewas. Met hulp van deze informatie kunnen kwantiteit en kwaliteit van de oogst tot op microniveau worden getraceerd om de relatie tussen genomen maatregelen en verkregen effecten na te gaan. De regel-lus met het monitoringsysteem dient hiervoor te worden gesloten, waardoor men vooraf kan gaan sturen op basis van verkregen kennis en ervaring. Zo kan verkregen informatie worden ingezet b.v. om lokaal efficiënt te draineren en te bewateren en om CO2-gehaltes, hoeveelheid licht en temperatuur optimaal aan te passen aan benodigde kascondities. Ook kunnen effectief maatregelen tegen ziektes op plantniveau worden genomen en kunnen oogstopbrengsten worden gemaximaliseerd. Inzet van slim datamanagement is voor dit alles een must.
Ambitie van SCOUT is het ontwikkelen van een integraal monitoringequipment- en methodologieconcept in de kas om gewas- en omgevingsparameters van tomaten op robuuste en betrouwbare wijze te kunnen verzamelen en modelmatig te analyseren. Telers willen deze informatie gebruiken voor het nemen van beheersmaatregelen t.b.v. meer controle op uniformiteit in de vruchtontwikkeling. De ambitie wordt uitgewerkt via opzet van slimme meetmethodieken en data-gebaseerde groeimodellen op plant- en vakniveau, die in de praktijk worden uitgetest met integrale sensorconcepten. Verder wordt een data-infrastructuur ontwikkeld inclusief een data dashboard voor visualisatie van de monitoring resultaten. Zo krijgt de tuinder een real-time beeld van de verdeling van kritische gewasparameters in de kas en kan hij in de toekomst de opbrengst bij de oogst beter voorspellen en beïnvloeden met als doel uniformiteit van de oogst, maximalisering van economische opbrengst en minimalisering van milieu-impact.
SCOUT is een samenwerking van kennisinstellingen en bedrijven. Partners zijn de hogescholen: HAS hogeschool, Avans, Fontys , Inholland, Haagse Hogeschool en de NHL. WUR ondersteunt het project met wetenschappelijk advies. Participerende bedrijven zijn telers van met name tomaten of toeleveranciers van technologie aan de glastuinbouw. Tenslotte is de landelijke gewascommissie Tomaat en Paprika van LTO Glaskracht Nederland (onderdeel ZLTO) betrokken.
SCOUT maakt bestaande kennis toepasbaar en ontwikkelt nieuwe kennis t.b.v. een slimme en robuuste sensor- en data-infrastructuur en groeimodellering in de kas. Verder vindt verankering van kennis en kunde in onderwijs en lectoraten plaats en een vergroting van de kwaliteit van docenten en afstudeerders. Circa 20 (docent)onderzoekers van de hogescholen en circa 100 studenten worden betrokken, die via stages en afstudeeronderzoeken werken aan interessante vraagstukken direct afkomstig uit de beroepspraktijk.

Eindrapportage

Binnen het SCOUT project heeft de focus gelegen op het ontwikkelen van een integraal monitoringequipment- en methodologieconcept in de kas om gewas- en omgevingsparameters van tomaten op robuuste en betrouwbare wijze te kunnen verzamelen en modelmatig te analyseren. Telers willen deze informatie namelijk gebruiken voor het nemen van beheersmaatregelen t.b.v. meer controle op uniformiteit in de vruchtontwikkeling. Deze ambitie is in SCOUT uitgewerkt via het opzetten van slimme meetmethodieken en van data-gebaseerde groeimodellen op plant- en vak niveau. Deze dienen nog wel in de praktijk te worden uitgetest met (statische en mobiele) integrale sensorconcepten. Verder is er een prototype sensornetwerk en data-infrastructuur ontwikkeld inclusief een data dashboard voor visualisatie van de monitoring resultaten. Het streven is dat de tuinder in de toekomst een real-time beeld kan krijgen van de verdeling van kritische gewasparameters in de kas en dat hij de opbrengst bij de oogst beter kan voorspellen en beïnvloeden met als doel uniformiteit van de oogst, maximalisering van economische opbrengst en minimalisering van milieu-impact. In het project is bestaande kennis toegepast en is nieuwe kennis ontwikkeld t.b.v. een slimme en robuuste sensor- en data-infrastructuur en groeimodellering in de kas.

Contactinformatie

HAS green academy

Liz Chermin, contactpersoon
Telefoon: 088-8903142

Netwerkleden