Sentinel voor bodemkoolstofkaart

DossierRAAK.PUB12.029
StatusLopend
Startdatum1 maart 2024
Einddatum28 februari 2026
RegelingRAAK-publiek
Thema's
  • Agro en Food
  • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening

Verhoging van het organisch stofgehalte in de Nederlandse landbouwbodems staat hoog op de politieke agenda omwille van diverse beleidsopgaven, waaronder klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en duurzaam bodembeheer. De landbouwsector zet zich in om de gestelde doelen te bereiken.
Afhankelijk van grondsoort en bedrijfsvoering kan het organisch stofgehalte dalen, gelijk blijven of stijgen.
Voor een positieve organische stofbalans, i.e. vastlegging van koolstof, moet een agrariër maximaal investeren in teeltmaatregelen. Dit vergt maatwerk per grondsoort, regio en bouwplan. Om de juiste teeltmaatregelen te stimuleren wordt gewerkt aan beloningssystemen om de ondernemers tegemoet te komen in de kosten. Om de voortgang te monitoren is hierbij een adequate meetmethode essentieel. Gangbare methoden voor het meten en monitoren van het organisch stofgehalte in de bodem blijken onvoldoende nauwkeurig voor dit doel.
In het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is het relevant om zicht te hebben op het actuele organische stofgehalte in landbouwpercelen en op de locaties waar het haalbaar is om extra koolstof in de bodem vast te leggen, alsook op de teeltmaatregelen die inzetbaar zijn om dat te bewerkstelligen, gegeven variatie in landgebruik, grondsoort, water, etc.
Doel van dit project is om ruimtelijk inzicht geven in het handelingsperspectief voor een verbeterd bodembeheer om het organisch stofgehalte in de bodem te verhogen. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat met beelden van de Setinel-2 satelliet op een relatief fijnmazige schaal (20x20 m) kan worden geschat wat het koolstofgehalte in de bodem is. Door een slimme combinatie met rekenmodellen wordt een bruikbare tool ontwikkeld voor het monitoren van het organisch stofgehalte in minerale landbouwbodems en het maken van kaarten met zowel actuele als potentieel haalbare organische stofgehaltes per regio. Daarnaast wordt een beslisboom gemaakt voor goede bodembeheerpraktijken.

Contactinformatie

Aeres Hogeschool

Karin Pepers, contactpersoon
Telefoon: -