The turbine plays

DossierGOCI.KIEM.02.014
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2022
Einddatum30 september 2023
RegelingKIEM GoCI 2020-2023
Thema's
  • Kunst
  • Landbouw, Water en Voedsel - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
  • Maatschappelijk Verdienvermogen - Valideren, doorontwikkelen en toepassen van strategieën
  • Energie en Klimaat - Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050
  • Energie en Klimaat - Een CO2 vrije gebouwde omgeving in 2050
  • Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar
  • Kunst en de creatieve industrie
  • Energietransitie en duurzaamheid

Momenteel staat de mensheid voor de uitdaging om duurzame energiebronnen te ontwikkelen en in te zetten in onze transitie naar een duurzame en inclusieve maatschappij. Windenergie speelt een belangrijke rol in die energietransitie, maar is net als andere alternatieve bronnen niet zonder negatieve aspecten. De noordelijke Nederlandse regio biedt een mogelijkheid om een geïntegreerde aanpak voor deze opgave te ontwikkelen, die vervolgens ook in Europees verband kan worden ingezet. Het project The Turbine Plays is een artistiek-gedreven project dat door middel van gelijkwaardige samenwerking tussen verschillende stakeholders een brug kan slaan en verschillende vormen van kennis samenbrengt om die op innovatieve manieren toe te passen. De samenwerking tussen verschillende kunstenaars, onderzoekers uit de energiesector en burgers begint vanuit de vraag hoe de kunsten door het aandragen van creatieve invalshoeken en het ‘out-of-the-box’ denkvermogen, een verbindende en grensoverstijgende rol kunnen spelen in de aanpak en kenniscreatie rondom energievraagstukken. En meer specifiek in de context van de uitdagingen die windenergie met zich meebrengt.
Door middel van een intensieve onderzoeksweek en regulier geplande workshops kunnen wij elkaars instrumenten, methodes en data verkennen, uitwisselen en zodoende de energietransitie op een nieuwe manier bevragen vanuit een trans-disciplinaire co-creatieve aanpak.
Het tweejarige project The Turbine Plays bestaat uit twee fasen. Fase 1 is een verkennende fase, met als beoogd doel: het creëren van nieuwe kennis, uitbreiden van het netwerk, en een methodologie ontwerpen om deze nieuwe kennis te delen en op innovatieve wijze te representeren en te communiceren. Fase 2 is een uitvoerende fase: in deze fase vinden performances plaats. In deze tweede fase zal de nadruk liggen op het consolideren van het netwerk met het oog op fondsenwerving, om het netwerk/project op Europees niveau uit te breiden. Het specifieke voorstel voor KIEM GoCI is gericht op de financiering van activiteiten in fase 1.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project