Van Crisismanagement naar Risicomanagement in de agrarische sector

DossierPVG.DZ22.05.003
StatusLopend
Startdatum15 januari 2023
Einddatum14 januari 2025
RegelingPVG Thematische calls 2022
Thema's
 • Dier
 • Plant
 • Food
 • Landbouw, water en voedsel
 • Agro en Food
 • Economie
 • Onderwijs en talentontwikkeling
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
 • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

Het effect van klimaatverandering is actueler dan ooit, vooral voor agrarische ondernemers. De droogte, hitte, zeespiegelstijging, wateroverlast en latere nachtvorst hebben impact op de landbouwsector. Agrarische ondernemers reageren veelal vanuit crisismanagement op effecten van klimaatverandering. Wanneer de problemen er zijn, vinden zij een oplossing, vaak ad hoc en voor het eigen bedrijf. Door bewustwording omtrent klimaatrisico’s en vanuit een (langere) termijnvisie handelen, is de agrarische ondernemer voorbereid op de effecten van klimaatverandering en kunnen potentiële risico’s ook kansen zijn.
De doelstelling van het onderzoeksproject is beantwoording van de vraag: “Hoe kan de ondernemer goed zicht krijgen op de risico’s van klimaatverandering op het eigen bedrijf en welke handelingsperspectieven heeft de ondernemer om die risico’s te beperken, met inachtneming van andere transitievraagstukken?”
De hoofdvraag is verdeeld in drie deelvragen met corresponderende werkpakketten. Het eerste werkpakket geeft inzicht in risicomanagement en aspecten die daarbij aan de orde komen op bedrijfs-, keten-, en gebiedsniveau. Het tweede werkpakket levert hulpmiddelen om agrariërs handelingsperspectieven te bieden ter voorbereiding op klimaatverandering. In het derde werkpakket wordt geanalyseerd hoe, en met welke middelen, agrarische ondernemers doeltreffend in het proces van aanpassing begeleid kunnen worden. Gedurende het project leveren werkpakketten input aan elkaar ter afstemming van resultaten. Om praktijkrelevantie van projectresultaten te waarborgen wordt vanaf het begin uit praktijkcasussen informatie opgehaald en nauw samengewerkt met de agrariërs. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bedrijfsnetwerken, platform Groen Kennisnet en tools.
Het consortium bestaat uit Hogeschool Inholland, HAS hogeschool, Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, NHL-Stenden, Delphy, Waterschap Aa en Maas en Proefbedrijf Randwijk BV. Er is samenwerking met agrarisch ondernemers, mbo’s, publieke organisaties, en praktijkorganisaties. Beoogd wordt om crisismanagement plaats maakt voor risicomanagement, en waarin kennis wordt omgezet naar pro-actief handelen in de praktijk. Daarnaast levert het project input op voor het groene beroepsonderwijs.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

 • AgriFood Capital B.V.
 • Arvalis Zeeland Brabant Gelderland B.V.
 • Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief U.A.
 • Coöperatieve Rabobank U.A.
 • Xplant.nl B.V.
 • Yuverta