Veelzijdig bos

DossierPVG.DZ20.BOS.001
StatusLopend
Startdatum3 februari 2021
Einddatum3 juni 2025
RegelingPVG Thematische calls 2020
Thema's
 • Agro en Food
 • Bètatechniek
 • Sociale Studies
 • Landbouw, Water en Voedsel - Kringlooplandbouw
 • Landbouw, Water en Voedsel - Klimaatneutrale landbouw en Voedselproductie
 • Landbouw, Water en Voedsel - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
 • Materialen - Made in Holland
 • Kwaliteit van de omgeving
 • Geen
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
 • Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar

Het Nederlandse bos verenigt een veelheid aan maatschappelijke waarden en functies. Het Nederlandse bos heeft echter in toenemende mate te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering, vermesting, verzuring, verdroging en versnippering. Dit heeft tot gevolg een afnemende veerkracht van het bos waardoor ecosysteemfuncties zoals biodiversiteit, CO2-opslag en hernieuwbare grondstoffen steeds verder onder druk komen te staan. Daarnaast is er een steeds groter wordende vraag naar maatschappelijke diensten die bediend moeten worden met onvoldoende financiële middelen. Beheerders worstelen al langer met de vraag welke beheerstrategieën en -methoden ze kunnen toepassen in hun bedrijfsvoering om aan alle maatschappelijke wensen tegemoet te komen.
Doel van dit project is te komen tot een integraal afwegingskader voor bosbeheerders voor het verkrijgen van een optimale functievervulling en flexibiliteit voor de toekomst van het bos. Voor huidig en nieuw aan te planten bos en beplantingen is er dus behoefte aan handelingsperspectieven om de beheersystematiek flexibel te houden.
Het onderzoek is opgedeeld in 4 werkpakketten gericht op: bos in stedelijke omgeving, bos in rurale setting, bos in combinatie met landbouw en een pakket gericht op CO2 vastlegging door middel van duurzaam houtgebruik. In een vijfde werkpakket wordt de kennis uit deze vier werkpakketten samengevoegd tot een integraal afwegingskader. Met de uitkomsten van dit project hebben beheerders instrumenten in handen die het mogelijk maken om gefundeerd keuzes te maken om het beheer optimaal te laten bijdragen aan multifunctionele wensen van de samenleving en beheerders. De uitkomsten van dit onderzoek zijn zowel voor huidige en toekomstige beheerders, beleidsmakers en grondeigenaren van belang en worden gedeeld via seminars,
beheerdersdagen, artikelen en Groen Kennisnet. Uiteindelijk zijn de uitkomsten ook indirect van belang voor alle gebruikers van de Nederlandse bossen.

Contactinformatie

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

John Raggers, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project