Verbeelding in Transities

DossierSPR.ALG.01.017
StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum31 december 2025
RegelingSPRONG
Thema's
 • KIA 6 - Maatschappelijk Verdienvermogen
 • KIA 1 - Energietransitie en Duurzaamheid
 • KIA 5 - Sleuteltechnologieën
 • Kunst
 • Kunst: onderzoek en innovatie in de 21e eeuw
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Levend verleden
 • Creatieve industrie
 • 9: Kunst en creatieve industrie
 • 3: Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

In ‘Verbeelding in Transities’ werken negen onderzoeksgroepen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Gerrit Rietveld Academie, Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam samen als SPRONG-groep. Ze ontwikkelen in acht jaar met maatschappelijke partners een landelijk kenniscentrum voor creatieve innovatie en maatschappelijk verdienvermogen. De vier hogescholen zijn verenigd in het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI). Als kennisinstellingen in de culturele en creatieve sector (CCS) ontwikkelen zij het maatschappelijk verdienvermogen van de professionals die zij opleiden. Juist in deze tijd van toenemende onzekerheid, ongelijkheid en maatschappelijke veranderingen is het wegvallen van activiteiten in deze sector een grote zorg. 1 De onderzoeksgroepen beschikken over een beproefde infrastructuur voor duurzame samenwerking. Er is al ervaring opgedaan in het werken in labs en het uitwisselen van kennis.
Middels SPRONG werken we aan de doorontwikkeling van de onderzoeksinfrastructuur die de ontwikkeling van discipline- en domeinoverstijgende kennis mogelijk maakt, bestaande uit:

 1. Een observatorium om creatieve methodieken - Key Enabling Methodologies, KEMs2 - in kaart te brengen, te ontsluiten en door te ontwikkelen vanuit culturele, etnologische en technologische onderzoeksbenaderingen, zodat ze breed inzetbaar worden
 2. Verbeeldingswerkplaatsen waar de KEMs en het maatschappelijk verdienvermogen van de CCS getoetst worden bij praktijkvragen uit het sociale domein
 3. Interventieonderzoek om de werking van de inzet van deze KEMs bij maatschappelijke transitievraagstukken inzichtelijker en beter toepasbaar te maken.
De eerste vier jaar ligt de focus op de wijze waarop KEMs die verbeeldingskracht en vindingrijkheid stimuleren en bijdragen aan inclusieve participatie in maatschappelijke transitieopgaven. De investering in de kennisinfrastructuur draagt bij aan een transformatie van de onderzoeksgroepen naar een krachtige SPRONG-groep die verweven is met maatschappelijke contexten, lokaal geworteld in een robuust partnernetwerk.
In de tweede vier jaar wordt de infrastructuur uitgebreid en op grotere schaal ingezet t.b.v. actuele maatschappelijke transitieopgaven.

Contactinformatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

J. Even-Zohar, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

 • Amsterdam Donut Coalitie
 • ARIAS
 • Federatie Creatieve Industrie
 • Kennispunt MBO Burgerschap
 • Mocca
 • Stadscuratorium Amsterdam