Versterking van inclusieve samenwerking binnen het theater

Status
Lopend
Startdatum
1 mei 2020
Einddatum
30 april 2022
Thema's
Creatieve industrie
Regeling
RAAK-mkb

Uitgangspunt van de overheid is dat iedere burger volwaardig kan participeren in de maatschappij. Daarom heeft Nederland in 2016 het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Dit verdrag beoogt een inclusieve samenleving te creëren, waaraan iedereen kan deelnemen. Verder beoogt de in 2015 in werking getreden Participatiewet dat ook mensen met een beperking zoveel mogelijk bij reguliere organisaties werken. Tot voor kort waren veel mensen met een beperking werkzaam bij sociale werkplaatsen van zorginstellingen, die onder meer theater aanboden. Omdat de financiering van deze werkplaatsen dreigde te stoppen, zochten verschillende zorginstellingen samenwerking met professionele theatermakers. Dit resulteerde in het maken van inclusieve theaterproducties, waarin acteurs met en zonder beperking samenwerken.
Hoewel deze inclusieve manier van theater maken meerwaarde heeft voor zowel de acteurs met als zonder beperking, ervaren theatermakers en beide groepen acteurs ook knelpunten. Inclusief theater vraagt namelijk een nieuwe manier van samenwerken. Zowel theatermakers als acteurs met en zonder beperking worstelen met de vraag hoe zij dit zo goed mogelijk kunnen doen. Ook vragen zij zich af hoe zij het gedachtengoed van inclusief samenwerken kunnen verspreiden.
Binnen dit Raak-mkb-project wordt kennis ontwikkeld om inclusieve samenwerkingsrelaties tussen theatermakers en acteurs met en zonder (veelal verstandelijke) beperking inzichtelijk te maken en te versterken. Ook wordt gewerkt aan het doorontwikkelen van een hulpmiddel dat hierbij kan worden ingezet. Er wordt onderzoek gedaan binnen drie inclusieve theaterpraktijken.
Hoewel acteurs met een beperking formeel geen mkb’er (kunnen) zijn, is dit project uitdrukkelijk gericht op het perspectief van zowel de theatermakers en acteurs zonder beperking (de mkb’ers) als de acteurs met een beperking. De resultaten zijn eveneens relevant voor andere professionals die inclusiever willen werken (binnen andere kunstdisciplines, onderwijs, zorg, etc.). Daarom is een brede groep projectpartners betrokken, die de resultaten via hun netwerken zullen verspreiden.

Contactinformatie

Hogeschool Rotterdam